TOP
Image Alt

Polityka Prywatności

POLITYKA PRZETWARZANIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
Realizując wymogi obowiązującego od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO), informuję o obowiązujących zasadach przetwarzania przez Pica Pica Agata Jankowiak (dalej: Pica Pica) Państwa danych osobowych:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Państwa danych osobowych jest Agata Jankowiak prowadząca działalność gospodarczą pod
nazwą Pica Pica Agata Jankowiak w Śremie (63-100) przy Pl. 20 Października 2/1, NIP: 7851735952, REGON: 365688019.
Z administratorem danych osobowych można się skontaktować poprzez adres email info@blingsis.com lub
pisemnie na adres prowadzenia działalności gospodarczej administratora.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
Państwa dane są przetwarzane w celu:
– subskrybowania newslettera,
– utworzenia i korzystania z profilu,
– dodawania komentarzy,
– uczestnictwa w konkursach,
– sprzedaży produktów,
– zawierania umów,
– świadczenia zamówionych usług,
– marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora,
– marketingu produktów i usług podmiotów współpracujących,
oraz w celu wypełniania obowiązku wynikającego z obowiązujących przepisów prawa. Podstawowy zakres
tych danych to: imię i nazwisko lub firma, PESEL lub NIP, adres zamieszkania lub adres siedziby, adresy
kontaktowe (adres korespondencyjny do korespondencji papierowej, adres email, nr telefonu) i nr rachunku bankowego.

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH
W związku z przetwarzaniem danych osobowych Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do
następujących odbiorców:
– podmiotów współpracujących,
– podwykonawców świadczonych usług,
– innych podmiotów, w stosunku do których zezwalają na to przepisy prawa i zostanie zawarta stosowna
umowa pomiędzy podmiotem a administratorem.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celu, dla którego dane zostały przetwarzane,
a po tym czasie przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa nie dłuższy niż 8 lat, a po jego
upływie dane będą przechowane w zakresie wymaganym dla ciągłości funkcjonowania programów
księgowych.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Przysługuje Państwu prawo:
– dostępu do treści danych(art. 15 RODO),
– żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 17 RODO),
– dostępu do Państwa danych (art. 15 RODO),
– żądania ich sprostowania (art. 16 RODO,
– prawo usunięcia po upływie wskazanych okresów (art. 17 RODO),
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych (art. 21 RODO).

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca
popełnienia domniemanego naruszenia.Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 860 70 86.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Państwa dane są przekazywane dobrowolnie w związku z realizacją określonych celów przetwarzania
danych. Część świadczonych przez administratora usług wymaga przekazania danych osobowych do ich
prawidłowej realizacji.

INFORMACJA O SPOSOBIE PRZETWARZANIA DANYCH
Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą być profilowane.